10th June 2014 Oslo, Norway

Storbritannias nasjonale klimatiltak

Denne uken er verdens klimaforhandlere samlet i Bonn for å jobbe videre på veien mot en global klimaavtale i Paris i 2015. Denne gangen er det et sterkt fokus på hva hvert enkelt land kan bidra med i kampen mot klimaendringene. Den britiske regjeringen bidro til å sette nasjonale tiltak på dagsorden med å innføre verdens første klimalov i 2008. Ambisjonen er å lede ved eksempel, og tunge prosesser er satt i gang for å få markedskreftene til å jobbe mot en grønn økonomi.

Her er litt om hva som skjer på klimafronten i Storbritannia om dagen.

Klimalov

Den britiske regjeringen gikk i 2008 inn for en klimalov som forplikter regjeringen til å gjennomføre utslippskutt i samsvar med karbonbudsjetter som er satt opp for fem år av gangen. Budsjettene er bindende så regjeringen er juridisk forpliktet til å gjennomføre kuttene. En uavhengig klimakommisjon presenterer årlige rapporterer til Parlamentet om regjeringens framgang i arbeidet, og gir ellers råd om hvordan budsjettene bør utformes. Målet er å redusere utslippene med 80% (mot 1990-nivå) innen 2050. Storbritannia er for tiden på vei til å overoppfylle et mål om 34% reduksjon innen 2020.

Ny energimiks

Det er nødvendig for Storbritannia å endre hvilken type energi befolkningen konsumerer både for å sikre stabil energiforsyning, oppnå utslippskutt, og for å holde prisene lave. De satser på å bygge opp ny fornybar energi, ny kjernekraft, importere gass fra Norge og utvikle karbonfangst som løsning for en sikker og lavkarbon energimiks som er fri for kull.

Elektrisitetskabel

Elektrisitetskabler mellom land er en av nøklene til at Europa skal få til en omstilling til lavkarbon energiforsyning. Storbritannia og Norge jobber for å få satt i gang byggingen av verdens lengste elekrisitetskabel som er planlagt å stå ferdig i 2020. En elektrisitetskabel mellom Storbritannia og Norge vil gi britene tilgang på norsk vannkraft, mens Norge kan få britisk vindkraft tilbake når magasinene er lave. Kabelen vil på den måten bidra til stabil og sikker forsyning av fornybar energi på begge sider av Nordsjøen.

Energieffektivisering

Storbritannia er godt i gang med å effektivisere bruken av energi både for bygg og industri. I 2009 hadde utslippene falt med 18% for bygg og hele 46% for industri. Noe skyldes utflagging av tungindustri, men størsteparten av reduskjonene kommer fra effektiviseringstiltak som industrien og huseiere selv har gjennomført, godt hjulpet av en innovativ finansieringsmodell kalt Green Deal.

Karbonfangst

Karbonfangst er et av satsningsområdene for den britiske regjeringen. Det britiske klima- og energidepartementet har utlyst en konkurranse om finansiering av prosjekter med en støtteramme på ca 10 milliarder kroner. Målet er å få bygget ett eller flere demonstrasjonsprosjekter i kommersiell skala. To prosjekter er for tiden med i konkurransen og en endelig avgjørelse vil forhåpentligvis komme i 2015. Alle kraftverk som tar i bruk karbonfangst kan ellers få operativ støtte ved å inngå langsiktige kontrakter for statlig støtte. På sikt vil dette kunne gi kraftproduksjon basert på fossil energi som et karbonnøytralt og konkurransedyktig alternativ.

For en oversikt over politiske tiltak se: Presentasjon av britisk klimapolitikk (1)

1 comment on “Storbritannias nasjonale klimatiltak

  1. Jeg fant veldig interessant adjoe , britiske ambassaden i Oslo , rapporten om britiske klimahandlinger i 2015 og 5 prioriteringene. Spesielt punkt 2 : en langvarig og stabil energiforsyning er etter min mening grunnlaget for Storbritannias oekonomisk og sosial utvikling . Mange hilsener , best wishes,
    Ingo-Steven , Stuttgart

Comments are closed.